tygielrozmaitosci.pl

Tygielrozmaitości.pl – biznes, praca, lifestyle

jak napisać umowę
Praca

Jak napisać umowę i co w niej zawrzeć?

Umowa to pisemne uzgodnienie dwóch stron, mające na celu obopólne dobro stron. Umowa określa obowiązki i prawa stron wobec siebie.

Jak napisać umowę?

W obecnych czasach zawiera się wiele umów, które dotyczą różnych czynności. Podczas pisania umowy należy pamiętać o następujących informacjach:
* właściwe określenie stron umowy
Tutaj potrzebne są informacje, które określą kto jest stronami umowy oraz adres miejsce zamieszkania lub siedziby obu stron.
Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne podaje się imię, nazwisko, PESEL i adres. Jeśli stronami są przedsiębiorcy wówczas dopisuje się NIP oraz nazwę działalności.
W dalszej części umowy strony nazywane są: Zleceniobiorcą/ Zleceniodawcą/ Kupującym/ Sprzedającym,
* definicja pojęć
Umowa powinna być zwięzła, a podmiot jakiego ona dotyczy nie musi być za każdym razem opisywany z detalami. Wystarczy opisać go raz na początku i określić jak nazywany będzie w dalszej części umowy. Umieszczenie słowniczka w umowie umożliwia łatwe jej czytanie,
* prosty język
Umowa ma na celu wyrażania woli jej stron dlatego tekst powinien być jasny i łatwy w zrozumieniu. Kluczowe słowa w umowie muszą odpowiadać pojęciom zawartym w kodeksie.
Umowę należy pisać dzieląc ją na paragrafy.
* sposób wypowiadana umowy
W umowie należy zapisać sposób w jaki można ją wypowiedzieć oraz w jakich sytuacjach można to zrobić. Trzeba określić dokładne terminy wypowiedzenia i zastrzec, że wypowiedzenie złożyć można tylko pisemnie,
* równe prawa stron
Umowa powinna umożliwić stronom realizację celów, zabezpieczyć ich interesy i zachęcić do współpracy. Ważne jest określenie praw i obowiązków stron. Umowa musi zawierać konsekwencje naruszenia praw i obowiązków,
* konsultacja z prawnikiem
Aby mieć pewność, że umowa jest sporządzona prawidłowo warto skonsultować ją z fachowcem, ponieważ w umowach często ukryte są niekorzystne warunki dla jednej ze stron.

Elementy jakie muszą być zawarte w umowie

Dobrze napisana umowa musi zawierać następujące elementy:
– nazwa umowy czyli oznaczenie rodzaju umowy, które umieszczone jest na środku pierwszej strony,
– data i miejsce zawarcia umowy – znajduje się obok nazwy umowy i ułatwia jej identyfikację,
– oznaczenie stron – każda strona umowy musi być oznaczona. Na oznaczenie składa się: imię, nazwisko, nazwa działalności, adres, PESEL lub numer KRS. Ważne jest by prawidłowo napisać także reprezentantów stron,
– oświadczenia stron – pozwalają określić stan przedmiotu umowy,
– świadczenia stron i sposób ich spełnienia – ważny jest wskazanie na czym polegają świadczenia stron i sposób w jaki zostaną one spełnione,
– zabezpieczenie sposobu świadczeń – to kara dotycząca niezastosowania się do ustaleń umowy,
– określenie czasu trwania umowy – określa dokładny czas obowiązywania umowy,
– podpisy – każda umowa musi zostać podpisana przez obie strony.